Nejlepší zahradník

Celý školní rok se žáci starali o pokojové rostliny, které si přinesli z domova. Nejlepším pěstitelem se stal Maty Tesárek se svou palmou.


Den dětí ve družině

Středa 1. června byl den plný her a soutěží. Odpoledne na školní zahradě si žáci vyzkoušeli běh v holínkách, hod na cíl, skákání ve dvojicích se sepnutými nohami, provlékání klíče na provázku pod oblečením ve družstvech, výrobu co nejdelšího papírového proužku a další zajímavé soutěže. Každý z dětí dostal na závěr her malou pozornost.

Zdravověda

I v letošním školním roce za námi přišla do družiny v květnu paní Surá. Žáky z první a druhé třídy seznámila s poskytováním první pomoci. Ve dvojicích si vyzkoušeli ošetření drobného poranění. Taktéž se mohly děti zapojit do resuscitace zraněného na figuríně. Paní Surá zdůraznila důležitost vhodného chování a předcházení zranění při sportu, hrách a zábavě. Doufáme, že získané vědomosti a dovednosti využijeme o prázdninách co nejméně a žáci budou dbát na bezpečnost


Žabičková stezka

V pátek 13. května jsme spolu s praktikantem Dominikem připravili pro děti trasu s úkoly. Vedla po stráni u fotbalového hřiště. Žáci po skupinkách obcházeli jednotlivá stanoviště, kde měli připravené zábavné doplňovačky seznamující se životem Rosničky zelené. Stezka končila na hřišti, kde si mohli všichni odpočinout a zahrát fotbal. Všechny děti našli čtrnáct stanovišť a správně doplnily písmenka do tajenky. Sladká odměna už na ně čekala.


Kuličkiáda

V dubnu se probouzí příroda a nás to táhne ven. K jarním hrám patří i kuličky . A tak jsme si vymysleli házení skleněných a hliněných kuliček na důlky v písku. Vytvořili jsme devět důlků, různě daleko od startovací čáry a hra mohla začít. Mezi nejšikovnější v odhadu vzdálenosti a správném odhodu patřili: Viktor Geržičák, Nela Martincová a Jakuba Olšár. Kubovi přinesly štěstí hliněné kuličky po tatínkovi. Radost ze hry a drobná odměna potěšili všechny.

Pletení pomlázky

K velikonočním tradicím zejména pro ogary patří pletení pomlázky. Pan Surý a pan Jurčák za námi přišli 12. dubna a upletli pomlázku všem dětem , které měli zájem. Ukázali nám, jak se plete tatar z osmi prutů, ale také z deseti prutů- oplétaný. Děti si pak sami mohly vyzkoušet, jak se jim výroba pomlázky z prutů daří.

Zdobení vajíček voskem

V pondělí 4. dubna jsme si ve družince udělali tvořivé odpoledne. Přišla za námi paní Ludmila Žárská a přinesla na ukázku vajíčka nazdobená akrylovými barvami. Nachystala dětem svícínky

s voskem a nadrobila do nich včelí vosk a barevné voskovky. Žáci začali zdobit vajíčka. Použili špendlík zapíchnutý v tužce, který namáčely do rozehřátého vosku. Tvoření je velmi bavilo a vytvořili zajímavé vzory.

Jarní stezka

V úterý 29. března jsme uspořádali ve družině jarní stezku. Děti vytvořily skupinky po třech a odcházely po pěti minutách postupně na trasu. Na značené cestě na ně čekaly úkoly z oblasti přírody. Žáci doplňovali odpovědi do políček křížovky. Na konci jsme si zkontrolovali správnost tajenky. Nejlepší luštitelé dostali drobné odměny a všichni sladkou odměnu, kterou si v lese sami našli. Stezka se dětem líbila a už se těší na další akci v přírodě.

Výtvarná a pěvecká soutěž

V březnu probíhala ve družině výtvarná soutěž -zvířata ze ZOO. Naši nejlepší kreslíři: Barbora Pečenková, Eliška Máčalová a Monika Jurygáčková.

V pěvecké soutěži Jasenský zpěváček vyhrál: Jakub Olšár, Teo Změlík, Barbora Pečenková, Lucie Zrníková a Matýáš Tesárek. Každý zúčastněný dostal drobnou odměnu.


Logické hry

V pondělí 28. února za námi přijely lektorky z DDM Zlín. Nachystaly si pro děti zajímavé hry rozšiřující slovní zásobu-vytváření slov z písmenek na tričku. Hry procvičující paměť a pozornost - Kimova hra a pokusy s vodou. Na závěr si připravily pohybovou aktivitu s písmenky. Děti logické hry zaujaly a zvolená činnost je bavila.

Polytechnická činnost

Pilka, svěrák, smirkový papír a dřevěná destička, to byly pomůcky, které děti použily při pracovních činnostech. Vyráběly dřevěné domečky. Měření, řezání, pilování a barvení je náramně bavilo a za chvilku vytvořily celou vesnici.


Valentýnské tvoření

Třetí týden v únoru nás čekalo valentýnské tvoření. Žáci vyráběli pomocí tavné pistole srdíčka z proutí. Snad vyrobená drobnost potěšila jejich blízké.

Smyslové poznávání

V úterý 22.2. probíhalo ve družině smyslové poznávání ovoce a zeleniny. Žáci popisovali jednotlivé druhy ovoce a zeleniny na obrázku a ostatní hádali jejich názvy. Následovalo poznávání pomocí hmatu, čichu, chuti. Nejoblíbenější činností bylo vytváření vlastních špízů z oblíbených druhů, které si pak děti s velkou chutí snědly.

Vánoční besídka

22. prosince přišel Ježíšek do družiny a přinesl dětem nové hračky. Na tvoření korálky, plastelínu, zažehlovací korálky a na hraní Gravitrax, Lego - hasiči, kuchyňku a společenské hry Bananagrams a Malý poseroutka - výzva. Po vybalení nastalo hraní, navlékání sestavování a šroubování kuchyňky. Za drobné pohoštění - vánoční cukroví děkujeme všem maminkám a babičkám.


Perníčky

Tradiční pečení perníčků probíhalo letos už 30. listopadu. Žáci si přinesli spoustu vykrajovátek, nejen s vánoční tématikou. Dle svých zájmů a zálib měli vykrajovátka třeba také dopravních prostředků nebo hudebních nástrojů. Perníčky se nám povedly a ve čtvrtek 2. prosince jsme je zdobili cukrovou polevou.


Vycházka s vánočním pozdravem pro seniory

Snad každého potěší, když mu lidé přejí hodně zdraví, štěstí, pohody k Vánocům a do nového roku. V pondělí 20. prosince odpoledne obešli naši žáci vesnici a popřáli seniorům starším osmdesáti let vše dobré a předali přání a perníčky.


Hádanková soutěž

8. listopadu jsme s dětmi z prvního, druhého a třetího ročníku uspořádali hádankovou soutěž. Prvňáčci soutěžili v hádankách s obrázky. Vítězem se stal Robert Čala. Druháci a třeťáci přemýšleli nad hádankami a kvízovými otázkami. Největší počet správných odpovědí měl Aleš Jurčák a Lucie Zrníková.


V pondělí 1. listopadu za námi do družiny přijela paní Jana Jurášková z Domu dětí a mládeže ve Zlíně. Seznámila děti se svátkem zesnulých - Dušičkami. Její vyprávění žákům přiblížilo tuto situaci v rodině – smrt a pohřeb, která patří neodmyslitelně k životu. Po vyprávění a rozhovoru na dané téma žákům vysvětlila, jak se můžou vypořádat s bolestí a smutkem, když jim někdo blízký odejde. Na závěr se děti okrajově seznámily se zvyky v jiných zemích. Společně s lektorkou si každý vyrobil mexickou lebku z hlíny.

Slet strašidelných bytostí se konal v úterý 26. října, než jsme odešli na podzimní prázdniny. Do družiny se slétli duchové, čarodějnice, kouzelníci, kostry a bezhlavý rytíř. Nejprve se každá kouzelná postava představila. Naše show začala soutěží v házení, chůzí po balančních míčích, přenášením lentilek, skákáním ve dvojicích. Následovaly taneční soutěže, které hodnotila porota z řad dětí. Oblíbené nafukovací balónky a soutěže s nimi nemohly chybět. Na závěr si ve skupinkách vytvořili svoji mumii.

Podzimní aranžování patří ke každoročním akcím družiny. Děti si i letos vytvořily krásné, originální ozdoby z přírodnin, kterými vyzdobily školu.V září jsme na hřišti uspořádali překážkový běh. Zúčastnilo se 18 dětí. Mezi nejrychlejší v jednotlivých třídách patřili: Robert Čala, Vojtěch Polách, Lukáš Machovský. Žáci byli odměněni drobnými cenami.


V pondělí 24.5. se žáci zúčastnili projektu "Mraveniště". Paní Erika Nedomová z Domu dětí a mládeže ve Zlíně je hravou formou , pomocí vyprávění, ukázkou obrázků ,kladením otázek, seznámila s životem mravenců. Nejprve děti dostali informace o jednotlivých smyslech mravence - využití hmatu v tykadlech. Zde byla využita didaktická hra "Poznej kamaráda". Dále se lektorka zaměřila na vysvětlení jednotlivých rolí v mraveništi – královna ,dělnice ,chůvičky, stavitelé, lovci, pastevci. Následovala pohybová hra "Chůvičky". V další hře "Stavitelé" byla propojena spolupráce s kamarádem -navigace poslepu. Žáci spolupracovali a aktivně se zapojovali. Při výtvarné činnosti tvořili mraveniště na papír z jehličí, mechu a jehněd. Opět probíhala spolupráce ve dvojicích ,trojicích. Na závěr paní lektorka shrnula, co se žáci dozvěděli a jak se jim projekt líbil. Při všech činnostech děvčata i chlapci aktivně spolupracovali.


Soutěž ve společenských hrách

Ve středu 5.května jsme uspořádali soutěž v Mikádu,Quoridoru,6 bere, Doublle, v hádankách a ve hře Umí prase lítat? Celkem se zapojilo 16 dětí.

Vítězové:Eliška Máčalová,Monika Jurigáčková,Lucie Zrníková a Alenka Chromková.

Žáci dostali drobné odměny.

Práce se dřevem - vyrábíme ježky.

Zdravověda "Malý záchranář"

V pátek 14.5. nás navštívila ve družině paní Andrea Surá. Seznámila žáky formou dramatizace a praktických ukázek se základy podávání první pomoci. Žáci velmi rádi předváděli figuranty a účastnili se scének. První pomoc, důležitá telefonní čísla záchranného systému a ochranné vybavení při sportu, dopravě a hrách je třeba žákům opakovat stále a pokud je to formou demonstrace nastalé situace, je to pro žáky záživné, přínosné a poučné. O vybavení lékárničky a ošetření drobného poranění měli žáci dobré povědomí z hodin prvouky, a tak za chvíli byli všichni “zranění“ (práce ve dvojicích) správně ošetřeni. Největší zajímavostí byla pro žáky figurína na předvedení resuscitace. Zjistili, že správně prováděné oživování je fyzicky velmi náročné. Důležitost práce záchranářů a zdravotníků děti nakreslily tuší v hodině výtvarné výchovy. Nabité znalosti pro postup v krizových situacích jsou velmi podstatné, ale přejme si, abychom je potřebovali uplatnit co nejméně.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Valentýnské tvoření

Kladívko, hřebíky, dřevěné špalíčky a bavlnka, to bylo vše, co děti potřebovaly k výrobě valentýnských srdíček. Dřevěné špalíčky nám nachystal ochotný tatínek, pan Luděk Mlejnek, za což mnohokrát děkujeme. Děti tvoření srdíček zaujalo. Práce s kladívkem jim šla pěkně od ruky a za chvilku vyrobily drobné dárečky pro své nejbližší.

https://www.rajce.net/a17171096

Výtvarná soutěž: " V LESE "

V měsíci lednu jsme uspořádali výtvarnou soutěž s tématem o přírodě "V lese". Děti si mohly vybrat libovolnou výtvarnou techniku - malbu, kresbu, koláž.....Celkem se soutěže účastnilo šestnáct dětí ze školní družiny. Nejčastěji kreslily pastelkami.

Naši výherci na prvních místech (A. CHromková, N. Mikuláštíková, V. Bělíček, E. Máčalová) dostali drobné ceny, které využijí opět k tvoření.


Naše účast v celostátní výtvarné soutěži Čarovná pastelka od firmy KOH-I-NOOR

Děti ze školní družiny se zúčastnily této soutěže, její vyhodnocení mělo proběhnout na konci června.Avšak z důvodů mimořádné situace v souvislosti s opatřeními kvůli šíření nemoci COVID-19 se uzávěrka soutěže překládá. Náhradní termíny budou oznámeny na webové stránce www.carovnapastelka.cz začátkem školního roku 2020/21.

Projekt "Co je v lese."