SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

V souvislosti s poskytováním informací vydává škola sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované informace. Sazebník úhrad za poskytování písemných informací V souvislosti s poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, vydává Základní škola Jasenná, okres Zlín, p. o., Jasenná 15, sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované informace.

Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 2 Kč

A4 oboustranné 4 Kč

A3 jednostranné 5

A3 oboustranné 10 Kč

Tisk na tiskárnách PC A4 černobíle 3

A4 barevně 10 Kč

Kopírování na datové nosiče CD 50 Kč

DVD 50 Kč

Telekomunikační poplatky dle platných tarifů

Poštovné a jiné poplatky dle platného ceníku

Druhopisy vysvědčení a diplomů úhrada vynalož. nákladů do 100 Kč

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy bezplatné

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 210,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů za rok 2020. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy. Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá účetní školy. Účetní školy je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.