ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, resp. zákonným zástupcům, pedagogům, zaměstnancům školy, zřizovateli, popř. dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada je zřizována dle § 167 školského zákona a zasedá nejméně dvakrát ročně.

Členové naší školské rady

Za zřizovatele (Obec Jasenná) Hana Bělíčková

Za zákonné zástupce Petra Zichová

Za školu Martina Večerková

Zápisy školské rady – nahlédnutí u ředitelky ZŠ

Zápis ŠR 12.10. 2018

Zápis ŠR 9. 5. 2019

Zápis ŠR 24. 9. 2019

Zápis ŠR květen 2020

Zápis ŠR 28. 9. 2020


Činnost školské rady (viz § 168 školského zákona)

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

  • podává návrh na odvolání ředitele školy,

  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.