ŠKOLSKÁ RADA


Volby do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků na období 9/2021 – 9/2024

Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům, do 17. 9. 2021 přijímáme vaši kandidaturu do školské rady.

Ředitelka ZŠ Jasenná, okres Zlín, p.o., Jasenná 15, Jasenná u Vizovic vyhlašuje volby do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků na období 9/2021 – 9/2024.

1. V termínu od 8. 9. 2021 do 17. 9. 2021 budou přijímány návrhy kandidátů do Školské rady z řad zákonných zástupců. Návrh na kandidáta může být podán oprávněnou osobou:

a) emailem

b) osobně – vyplněným kandidátním lístkem na adresu předsedy přípravného výboru hana.belickova@centrum.cz.

2. Dne 17. 9. 2021 bude ukončeno přijímání návrhů kandidátů na členy školské rady z řad rodičů a jejich seznam bude do tří dnů zveřejněn na webových stránkách školy.


3. Ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 16:00 proběhnou volby formou hlasování v jídelně ZŠ Jasenná.

Výsledky budou zveřejněny ihned po hlasování. Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.

Volby do školské rady

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Její složení:

1. Jednoho člena školské rady jmenuje zřizovatelem.

2. Jednoho člena školské rady volí pedagogičtí pracovníci.

3. Jednoho člena školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.


Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, resp. zákonným zástupcům, pedagogům, zaměstnancům školy, zřizovateli, popř. dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada je zřizována dle § 167 školského zákona a zasedá nejméně dvakrát ročně.

Členové naší školské rady

Za zřizovatele (Obec Jasenná) Hana Bělíčková

Za zákonné zástupce Petra Zichová

Za školu Martina Večerková

Zápisy školské rady – nahlédnutí u ředitelky ZŠ

Zápis ŠR 12.10. 2018

Zápis ŠR 9. 5. 2019

Zápis ŠR 24. 9. 2019

Zápis ŠR květen 2020

Zápis ŠR 27. 8. 2020

Zápis ŠR 15. 3. 2021


Činnost školské rady (viz § 168 školského zákona)

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

  • podává návrh na odvolání ředitele školy,

  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.