ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

MGR. Jana Kohoutová

METODICKÉ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

 • Koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy.

 • Koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

 • Metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

 • Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 • Koordinuje přípravu a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

 • Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 • Spolupracuje zejména s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy na zajištění poradenských služeb v rozsahu odpovídajícímu počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů.

 • Kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

 • Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

 • Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržených a realizovaných opatření.

INFORMAČNÍ ČINNOSTI

 • Zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

 • Prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace a zkušenosti.

 • Vede a průběžné aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

PORADENSKÉ ČINNOSTI

 • Vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

 • Spoluprácuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participuje na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

 • Přípravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.


Konzultační hodiny pro žáky: čtvrtek 10:45 – 12:10

Konzultační hodiny pro rodiče: čtvrtek 14:00-15:00 – příp. kdykoliv dle telefonické/mailové domluvy (kohoutova@jasenna.eu).